Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj Biserica Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica Renovabis Humanitäre Hilfe Windesheim e.V. LilianaDesign: web design, creare site Stiri si Reportaje Alba

Intra in direct cu moderatorul

Trimite mesaje online

blajfm@yahoo.com

Sondaj RadioBlaj.ro
Cat de des asculti Radio Blaj?
zilnic
saptaminal
lunar
mai rar

Anunt - Caritas Blaj - Servicii de Leasing operațional autoturisme implementare proiect ”Antreprenor la Centru”

ANUNT


ASOCIAȚIA CARITAS MITROPOLITAN GRECO CATOLIC BLAJ cu sediul în Municipiul Blaj, România, Str. Bulevardul Republicii, nr.8, județul Alba, cod poștal 515400, România, email: secretariat@caritas-blaj.ro solicită oferte de preț pentru Servicii de Leasing operațional autoturisme implementare proiect ”Antreprenor la Centru”, proiect finanțat prin Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman, contract de finanțare nr. POCU/82/3/7/105889, cod SMIS 105889.

Obiectul contractului: prestare servicii de leasing operațional (cod CPV 34110000-1 Rev. 2) pentru 2 autoturisme. Serviciile de leasing operațional constau in transmiterea de către Ofertant către achizitor a dreptului de utilizare al 2 autoturisme descrise in specificațiile tehnice, cu respectarea prevederilor contractului de leasing operațional. Transmiterea folosinței bunului se face pe perioada determinata de 34 luni, in schimbul plății unei rate lunare fixe care acoperă toate costurile de funcționare ale acestora, cat si alte servicii suplimentare (Asigurări, Taxe si Impozite).

Tipul şi durata contractului: contract de servicii, durata estimată 34 luni de la semnarea acestuia. Termen de livrare produse: maxim 7 zile de la semnarea contractului. Produsele vor fi livrate la sediul Beneficiarului.

Plata serviciilor: se face prin transfer bancar, lunar, pe baza primirea facturii, în termen de 30 zile. Valoarea estimată a contractului: 158.666,78 lei fără TVA

Procedura de atribuire a contractului: procedura competitivă conform Ordinului MFE nr. 1284/2016

Modalităţi de atribuire: Contractul va fi atribuit ofertantului a cărui ofertă prezintă cele mai multe avantaje tehnice și financiare superioare, în raport cu celelalte oferte primite și care răspunde cel mai bine realizării scopului proiectului.

Data și ora limită de depunere a ofertelor: 19.03.2018, ora 12:00

Adresa la care se transmit ofertele: Ofertele se depun fizic la sediul achizitorului din Municipiul Blaj, România, Str. Bulevardul Republicii, nr.8, județul Alba, cod poștal 515400, România sau electronic la adresa de email: secretariat@caritas-blaj.ro.


Oferta va conține:

- Propunerea financiara - presupune prezentarea Formularului de Oferta, care reprezintă elementul principal al propunerii financiare. Oferta va fi transmisă cu detalierea la nivel de cost lunar solicitat. Oferta va conține și un preț total, cu și fără TVA, exprimat în lei. Prețul nu poate fi modificat.

- Propunerea tehnica care va conține detaliile tehnice, termene de livrare, termene de garanție, precum și alte informații considerate relevante. Cerințele prevăzute in Caietul de sarcini sunt cerințe minime si obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerințe urmând a fi respinse ca neconforme.

- Declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu a încălcat prevederile referitoare la conflictul de interese, în conformitate cu prevederile art. 13-14 din OUG 66/2011(Formular anexat)

- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului/autorizație de funcționare/altele echivalente care sa dovedească forma de înregistrare și faptul că ofertantul are domeniul de activitate principal sau secundar înscris in certificatul ONRC (coduri CAEN autorizate) care corespunde prezentei proceduri.

NU se accepta oferte alternative la oferta de baza.

NU se accepta oferte întârziate.

Oferta va fi considerată fermă și se va menține termen de 30 de zile de la ofertare.